Tattape.com : Asst.Prof. Tattape Wuttikanokkarn (Ph.D) (ผศ.ดร.ทัดเทพ  วุฒิกนกกาญจน์)
 
 
  ผมชื่อ ผศ.ดร.ทัดเทพ วุฒิกนกกาญจน์ ก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนไปใช้ชื่อ ธราธิป ธนคเชนทร์ ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ตอนนี้กลับมาใช้ชื่อเดิมนามสกุลเดิม ผมเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย นครราชสีมา ผมจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยจากสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน ณ เมืองพูลแมน รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มยังสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิงจากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ในหลักสูตรอีเลิร์นนิงสำหรับผู้สอน อีเลิร์นนิงสำหรับผู้พัฒนาบทเรียน และผู้จัดการโครงการอีเลิร์นนิง

ผมสอนภาษาอังกฤษมาแล้ว 20 ปีนับตั้งแต่สำหรับการศึกษาและรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตั้งเรียนศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นอกจากนี้ผมทำการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ (Mobile Technology) เข้าสู่การสอนอย่างต่อเนื่องมา 18 ปีเพราะผมพบว่าเครื่องมือเสริมเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากในสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียนนั่นทำให้ผมพยายามสรรหาและพัฒนาเครื่องมือประกอบการสอนที่บูรณาการ ICT และ Mobile Technology ตลอดเวลา

ตอนนี้ผมกำลังทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในด้านการสนทนาผ่านการพูดและฟัง รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผมยินดีต้อนรับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สนใจจะแลกเปลี่ยนครับ

 

ประวัติย่อ

ดร. ทัดเทพ  วุฒิกนกกาญจน์

อาชีพ :

อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
 

จังหวัดนครราชสีมา

   
E-mail : tattape.w@gmail.com
   
Line ID : tattape.w
   

งานหน้าที่รับผิดชอบ

2016 - ปัจจุบัน

อาจารย์สาขาวิชามนุษยศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
 

จังหวัดนครราชสีมา

   
2015

อาจารย์สาขาวิชาภาษาศาสตร์

  คณะเทคโนโลยีการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 

จังหวัดสุรินทร์  (ช่วยราชการ)

   
2013 - 2014  

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์

  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
 

จังหวัดนครราชสีมา

   
1998 - ปัจจุบัน สอนวิชาภาษาอังกฤษในวิชาต่าง ๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 การศึกษา

2008 – 2013

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

   

2003 – 2005

ปริญญามหาบัณฑิต ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา

   
1992 - 1996  ปริญญาบัณฑิต ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   

การพัฒนาตนเองด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

2008-2010

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง จากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย  

  - บทบาทผู้สอนอีเลิร์นนิง
  - บทบาทผู้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง
  - บทบาทผู้จัดการโครงการอีเลิร์นนิง 
  * สำเร็จหลักสูตรในชื่อ ธราธิป ธนคเชนทร์


การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและสัมมนา

2015 การฝึกอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
   

2014

การฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือในงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา

   
2013 การฝึกอบรมพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
   
2010 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ The Northwest Council for Computer Education (NCCE) 2010 ที่เมืองSeattle รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
   

2010

การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากลยุทธในการสอนแก่ผู้สอน ที่เมือง Pullman  รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

   
2010

การฝึกอบรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารแก่ผู้สอน ที่มหาวิทยาลัยรัฐ Washington เมือง Pullman  รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

   

2010

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

   

2004

การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษที่ศูนย์การศึกษาภาษาพื้นที่ Regional Language Center ประเทศ Singapore

   

2003

การฝึกอบรมการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้ LMS Moodle โดย John Eyles, ผู้เชี่ยวชาญมาจาก New Zealand ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   

2002

การฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์โดยการใช้ LMS Moodle โดย ดร.วิมลลักษณ์ สิงหนาท  ที่ปรึกษา Moodle E-Learning Thailand  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   

2001

การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมข้อสอบเคลื่อนที่ "Set Mu" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานวิจัย

2007

FUNDAMENTAL ENGLISH E-LESSON

 วิทยาการฝึกอบรม

2017 ผู้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพือการสื่อสารในการฝึกงานแก่นักศึกษาวิชาชีววิทยาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย นครราชสีมา
   
2016 ผู้อำนวยความสะดวกกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   
2016 ผู้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการบิน แก่พนักงานบริษัท Power Unity ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   
2016 ผู้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อทีมงาน แก่พนักงานประจำที่ห้างสรรพสินค้า Big C  จังหวัดสุรินทร์
   
2016 ผู้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในหัวข้อ เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกม และเพลง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   
2015 ผู้อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่บุคลากรด้านบริการการเงิน แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
   
2015 ผู้ฝึกอบรมเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEIC แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
   
2014 ผู้ฝึกอบรมหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อผู้สอนและภาษาอังกฤษเพื่อทีมงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
   
2014

ผู้ฝึกอบรมหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและงานบริการแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

   
2013 ผู้ฝึกอบรมหัวข้อภาษาอังกฤษเพื่อผู้สอนและภาษาอังกฤษเพื่อทีมงานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
   

2012

ผู้ฝึกอบรมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่อาจารย์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

   

2012

ผู้ฝึกอบรมออนไลน์สำหรับครูเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสารเพื่อการสอน กรณีศึกษาที่โรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

   

2011

วิทยากรบรรยายรับเชิญเพื่อแนะนำวิธีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบริบทของไทยแก่ตัวแทนผู้ประกอบการสื่อการศึกษากลุ่มประเทศยุโรปและอาเซียน

   

2011

วิทยากรรับเชิญเพื่อการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 8 และ รุ่นที่ 9

   

2009

วิทยากรรับเชิญเพื่อการสอนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 7

   

2008

ผู้ฝึกอบรมเพื่อแนะนำระบบการจัดการการเรียนการสอน LMS Moodle แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจากห้าวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย

   

2005

วิทยากรรับเชิญเพื่อฝึกอบรมนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวต่างชาติในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   

2004

ผู้อบรมร่วม กับ ผศ.พิชัย นันทบุรมย์ เพื่อฝึกอบรมอาจารย์ภาษาอังกฤษที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้งานโปรแกรม Half Baked Hot Potatoes

   

2003

ผู้อบรมร่วม กับ ผศ.พิชัย นันทบุรมย์ เพื่อฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษที่ โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมาเพื่อใช้งานโปรแกรม Half Baked Hot Potatoe

   
 

ประวัติการสอน

ลำดับ

วิชา

ระดับ สถานศึกษา

ปีที่สอน

1

ภาษาอังกฤษ  1

ภาษาอังกฤษ 2

ภาษาอังกฤษเทคนิค

ปวช. ทุกสาขาวิชา

ปวส. ทุกสาขาวิชา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2541-47

2

ภาษาอังกฤษ  1

ภาษาอังกฤษ 2

ปวส. ทุกสาขาวิชา

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2548-53

3

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ปวส. ทุกสาขาวิชา

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2554-2556

4

ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม

การพูดในที่ชุมชม

การฟังและพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง

การเขียนรายงาน

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2554-2556

5

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท เอก สาขาเทคโนโลยีผลิตสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2556

6

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียน

สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ปวส. ทุกสาขาวิชา

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

2557-ปัจจุบัน

7

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ

การฟังและพูดเพื่อการสื่อสารระดับกลาง

การฟังและพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง

 

 

ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2557-ปัจจุบัน

วิชาอื่น ๆ ที่ถนัด / สนใจ / สามารถสอนได้

ลำดับ

วิชา

ระดับ สถานศึกษา

หมายเหตุ

1

ทฤษฏีการเรียนรู้  (Learning Theories)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

2

ทฤษฏีหลักสูตร (Curriculum Theories)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

3

การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

(Curriculum Development)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

4

การวิจัยทางด้านการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอน

(Research in Curriculum Development)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

5

หัวข้อที่น่าสนใจทางหลักสูตรและการเรียนการสอน  (Selected Topics in Curriculum and Instruction)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

6

กลยุทธการสอน  (Teaching Strategies)

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

7

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS

ปริญญาโท เอก

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

8.

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(The Integration of ICT into English language teaching)

ปริญญาโท เอก

อาจารย์ในระดับต่าง ๆ

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

9.

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (English for Presentation)

ปริญญาโท เอก

อาจารย์ในระดับต่าง ๆ

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

10.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  (English for Job Application)

ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

11.

ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอน (English for teachers)

ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

12.

ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน  (English for Career)

ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

13.

การพัฒนาสื่อการสอนแบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการสอน (Interactive Teaching Materials Development)

ผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

14.

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ทุกระดับ

สามารถสอนผู้เรียนระดับนานาชาติได้

 

 

ความสามารถพิเศษ     

-  ดนตรีสากล

การทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

- การทำกิจกรรรมนันทนาการเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

 


 

Developed by Dr.Tattape Wuttikanokkarn in March 2013 updated on January 2016 

You are visitor number Website counter

HOMELast modified: Sunday, 4 July 2021, 7:18 AM